REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DILANI

I. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu;

2. Konsument - zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r, poz. 380 ze zm.);

4. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego DILANI;

5. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem dilani.pl  za pośrednictwem którego klient może w szczególności składać zamówienia;

6. Towar - produkty prezentowane w sklepie internetowym;

7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy sklepem internetowym DILANI a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 1030 ze zm.);

10. Zamówienie - oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem dilani.pl .

2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy DILANI, działający pod adresem dilani.pl prowadzony jest przez firmę Breder Polska, ul. Poznańska 98/2, 62-040 Puszczykowo, NIP: 7791010836, wpisaną do CEIDG.

E-mail: sklep@dilani.pl ; telefon: +48 609 128 233

4. Niniejszy regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego;

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sklep internetowy DILANI zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu dilani.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Rejestracja w ramach sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w sklepie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Sklep internetowy DILANI może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta regulaminu, a w szczególności, gdy klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez sklep internetowy DILANI za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię sklepu internetowego DILANI.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody sklepu internetowego DILANI.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla sklepu internetowego DILANI,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową dilani.pl  i dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia - klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia.

6. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklepem internetowym DILANI umowy sprzedaży zgodnie z treścią regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu zamówienia klienta do systemu informatycznego sklepu internetowego pod warunkiem zgodności zamówienia z regulaminem. Po zawarciu umowy klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z regulaminem.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu dilani.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz dokumentu sprzedaży.

V. Dostawa

1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia.

2. Dostawa zamówionych towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionego towaru.

Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi sklep internetowy DILANI. Dostawę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sklep może zrealizować na wniosek klienta za dodatkową opłatą po uprzedniej akceptacji przez zamawiającego drogą mailową.

3. Termin realizacji dostawy wynosi 3 do 5 dni roboczych i liczy się od dnia otrzymania od klienta płatności.

4. Uszkodzenia towaru powstałe podczas dostawy.

W przypadku klienta będącego konsumentem: w przypadku konsumenckiego zakupu na odległość sprzedawca internetowy zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli po otrzymaniu towaru stwierdzą w nim Państwo uszkodzenia powstałe w wyniku transportu, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym sklepem. Postanowienia dotyczące składania reklamacji zawarte zostały w pkt. VIII niniejszego regulaminu.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny towarów podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), ewentualne cła oraz wszelkie inne ewentualne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem

- płatnością w systemie PayPal

- płatnością w systemie Przelewy24

- kartą kredytową

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: Breder Polska, ul. Poznańska 98/2, 62-040 Puszczykowo, mail: sklep@dilani.pl

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy w zwykły sposób dostarczenia oferowane przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązania; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Klient zobowiązany jest odesłać lub przekazać rzecz na adres Breder Polska, ul. Poznańska 98/2, 62-040 Puszczykowo niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. Klient będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sugerowane jest, aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.  Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych zamówieniem albo ich części.

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

VIII. Reklamacje dotyczące towarów

1. Sklep internetowy DILANI jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamowane produkty należy kierować na adres: Breder Polska, ul. Poznańska 98/2, 62-040 Puszczykowo, sklep@dilani.pl wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem reklamacji, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej sklepu. Należy w nim określić żądanie co do sposobu zaspokojenia roszczeń.

3. Jeżeli towarjest niezgodny z umową klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów.

4. Rękojmi nie podlegają uszkodzenia wynikłe niedbałym lub niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem oraz wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (przecięcia, rozdarcia, przekłucia itp.).

5. Reklamowany produkt należy odesłać na swój koszt, który w przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną zostanie zwrócony nabywcy.

6. W przypadku kiedy reklamacja została nie uwzględniona koszt przesyłki ponosi klient.

7. Sklep Internetowy DILANI zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

Wzór formularza reklamacji.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sklep internetowy DILANI podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sklep internetowy DILANI o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu klient może zgłaszać pisemnie na adres: Breder Polska, ul. Poznańska 98/2, 62-040 Puszczykowo,  sklep@dilani.pl  

4. W reklamacji klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

5. Sklep internetowy DILANI zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informujemy, że klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:

  • Możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.
  • Wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej umowy sprzedaży przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
  • Konsument może również skorzystać z bezpłatnej pomocy Powiatowego/ Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  • Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  • W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECK).

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowymhttps://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

XI. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z konsumentami jest sąd właściwy miejscowo (właściwość ogólna lub przemienna) według obowiązujących przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sklepem internetowym DILANI a klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 380 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego regulaminu z prawami klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

----

Pobierz regulamin